Wyjazdy z polski: codziennie
powroty do polski: codziennie
Godziny otwarcia biura: codziennie
Rezerwacje przyjmujemy: codziennie
UWAGA!
Każda rezerwacja musi być potwierdzona w przeddzień wyjazdu
do godz 13:00- w przeciwnym razie zostanie anulowana.

Regulamin

 1. Prawa i obowiazki przewoznika RK-TRANS
  • Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na określonej trasie.
  • Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  • W przypadku awarii mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
  • W przypadku przewozów terminowych – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
   • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera,
   • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontruli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
  • Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
   • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
   • nie przestrzega “Umownych warunków przewozu”,
   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
   • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy,
   • posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie,
 2. Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów w firmie RKTRANS
  • Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie.
  • Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
 3. Prawa i obowiazki Pasazera
  • Pasażer jest zobowiązany do:
   • posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
   • przybycia na miejsce odjazdu mikrobusu na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu,
   • stosowania się do zaleceń załogi mikrobusu.
  • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
  • Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem mikrobusu.
  • W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkulwiek problemów ze znalezieniem mikrobusu prosimy o kontakt pod numer alarmowy 667-006-230. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta.
  • Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okuliczności, która jest przedmiotem reklamacji.
  • Podczas przesiadek za swoje bagaże odpowiadają pasażerowie.
 4. Bagaże
  • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 15 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wulnego miejsca w lukach bagażowych.
  • Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
 5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
  • W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 6. Pasażer zobowiązany jest do:
  • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
  • stosowania się do zaleceń kierowcy
  • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontruli
  • podania dokładnego adresu docelowego
  • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
  • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 7. REKLAMACJE
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną,
  • Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
   a) opisanie zaistniałych okoliczności,
   b) wnoszone zastrzeżenia,
   c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
  • Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera,
  • Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż,
  • Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 30 dni,
  • Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika,
  • W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 100,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
   a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami,
   b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).